2023 års Examenspris tilldelas Frida Johansson

 

Juryns motivering:

Landskapsarkitekten Frida Johansson tilldelas Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares examensarbetspris 2023 för arbetet Skötselvänlig gestaltning – Gestaltningsprinciper för ekonomiskt hållbar utemiljöförvaltning. Frida får priset för att på ett pedagogiskt sätt visat på hur en parks gestaltning och eventuella framtida skötselproblem är tätt länkade. Ämnet är synnerligen aktuellt och Frida lyfter på ett konkret och pedagogiskt sätt fram gestaltningsprinciper att använda vid gestaltning av en park för att ge så bra förutsättningar för en ekonomiskt hållbar skötsel som möjligt.