examensarbetspris

 

Examensarbetspris 2023 tilldelas Frida Johansson

Juryns motivering:

Landskapsarkitekten Frida Johansson tilldelas Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares examensarbetspris 2023 för arbetet Skötselvänlig gestaltning – Gestaltningsprinciper för ekonomiskt hållbar utemiljöförvaltning. Frida får priset för att på ett pedagogiskt sätt visat på hur en parks gestaltning och eventuella framtida skötselproblem är tätt länkade. Ämnet är synnerligen aktuellt och Frida lyfter på ett konkret och pedagogiskt sätt fram gestaltningsprinciper att använda vid gestaltning av en park för att ge så bra förutsättningar för en ekonomiskt hållbar skötsel som möjligt.

Läs arbetet här: Skötselvänlig gestaltning – Gestaltningsprinciper för ekonomiskt hållbar utemiljöförvaltning.

 

FSS Examensarbetespris

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS) har instiftat ett pris till ett eller flera av årets bästa examensarbeten som behandlar frågor om svenska offentliga parker.

Examensarbetet ska handla om parker. Parker definieras som allmän plats i detaljplaner och examensarbetet ska behandla frågor som är specifikt intressanta för just allmän plats och offentliga parker. Generella aspekter på de urbana friytorna är inte tillräckligt för att komma ifråga för priset.

Jury utgörs av FSS styrelse och nomineringen görs av en beredningsgrupp bestående av Lars Johansson SLU Ultuna och Thomas Randrup, SLU Alnarp.

Priset delas ut vid FSS årliga kongress/årsmöte som hålls i slutet av augusti/början av september. Vid kongressen ska pristagaren/pristagarna presentera sitt/sina respektive examensarbeten i kortform som en del av kongressprogrammet, till exempel som pechakucha. I priset ingår fri medverkan vid hela kongressen, logi samt resa till kongressen inom Sverige.

Den sammanlagda prissumman är högst 5 000 kr och fördelas på ett eller två priser enligt beslut av juryn. Det kan vara ett pris för kandidat- och ett för masterarbeten eller fördelat på annat sätt. Eventuell skatt betalas av pristagarna.

Brytpunkt för årets arbeten är den 15 april. Senast den dagen ska arbetet vara publicerat i SLU:s databas för examensarbeten, Epsilon, eller i annan databas för examensarbeten.

Aktuella examensarbeten inom Sveriges lantbruksuniversitet är:
– Kandidatuppsatser för landskapsarkitektstudenter i Alnarp och i Ultuna
– Mastersuppsatser för landskapsarkitektstudenter i Alnarp och i Ultuna
– Kandidatuppsatser för landskapsingenjörstudenter i Alnarp
– Kandidatuppsatser för trädgårdsingenjör design-studenter i Alnarp
– Mastersuppsatser inom programmet Hållbar stadsutveckling i Alnarp
– Mastersuppsatser inom programmet Natur, Hälsa Trädgård i Alnarp

Aktuella examensarbeten från SLU väljs ut av de kursansvariga för respektive kurs och en lista över dessa skickas till juryns beredningsgrupp. Examensarbeten från andra högskoleutbildningar får anmäla sig direkt till beredningsgruppen.

För mer information kontakta: Lars Johansson, universitetslektor SLU Ultuna, Telefon:+4618671914, E-post: lars.johansson@slu.se eller Thomas B. Randrup professor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Telefon: +4640415412 E-post: thomas.randrup@slu.se

tidigare har Examensarbetespris utdelats till