Om Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare

Medlemmar

På kartan visas var i landet våra medlemmar finns

Föreningen bildades år 1920 i Stockholm med syfte att utveckla trädgårds- och landskapsarkitekturen i Sveriges kommuner. Föreningen är en intresseorganisation för yrkesverksamma inom park- landskaps-, naturvårds- och trädgårdssektorn. Föreningen ska medverka till att föra sektorns talan i samhällsplaneringen i stort, vara opinionsbildande och vara remissinstans i frågor som rör föreningens intresseområde. Vi delar årligen ut priser, Dalecarlicapriset – ett pris till den person som genom sin gärning betyder mycket för trädgårdsyrket och dess utveckling – ett kommunpris delas ut till den kommun som kommit med en bra idé eller innovation under året samt ett pris delas ut för bästa examensarbete till studerande vid SLU.

Som medlem kan du delta i våra nätverksforum, den årliga kongressen, de nordiska kongresserna vart fjärde år och de regionala nätverksträffar som finns på de flesta håll i landet. Om du har frågor om vilka regionala nätverk som förekommer inom just ditt område kan du skicka en fråga till vår kontaktmail  info@stadstradgardsmastare.se.

Föreningen har tidigare haft ett medlemsblad som utkom ca 3 gånger/år, ”Dalecarlicabladet”. Tidigare nummer finns på hemsidan.