FSS stadgar

Uppdaterade årsmöte 2012
§ 1 Föreningen är en intresseorganisation för yrkesverksamma inom park-, landskaps-, naturvårds- och trädgårdssektorn. Föreningen ska medverka till att föra sektorns talan i samhällsplaneringen i stort, vara opinionsbildare och vara remissinstans i frågor som rör föreningens intresseområde.

§ 2 Förverkligandet av föreningens syfte ska ske genom utveckling av kompetens och nätverkande. Nätverkande ska ske både inom föreningen och med vår omvärld.

§ 3 Facklig verksamhet faller inte inom föreningens verksamhetsområde.

§ 4 Till medlem i föreningen kan antas den person som arbetar i eller har arbetat inom offentlig förvaltning med ansvar för park-, landskaps-, naturvårds- och trädgårdsfrågor. För personer som inte kan antas enligt ovanstående villkor, men i övrigt i sin huvudsakliga gärning är och har varit verksam inom park-, landskaps-, naturvårds- och trädgårdssektorn och som i övrigt gagnar föreningens intressen kan, efter prövning i styrelsen, beviljas medlemskap i föreningen. Organisationer, förvaltningar och företag som har anknytning till sektorn kan, efter prövning i styrelsen, antas som stödjande medlem. Som stödjande medlem har man inte rösträtt vid föreningens årsmöte och är inte heller valbar som styrelseledamot. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till föreningens styrelse. Rapport om nya medlemmar lämnas vid årsmötet.

§ 5 Den som för föreningen och dess intressen visat synnerlig förtjänst, kan efter enhälligt förslag av styrelsen vid årsmöte utses till hedersledamot.

§ 6 Medlem samt stödjande medlem erlägger årsavgift med belopp, som fastställs av årsmötet. Medlemsår sammanfaller med kalenderår. Årsavgiften erläggs inom tid som bestäms av styrelsen.

§ 7 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår gäller 1/1–31/12. Ordinarie årsmöte ska hållas före september månads utgång. Styrelsen ska senast den 1 juli till revisorerna överlämna bokslut, verksamhets- och förvaltningsberättelse för föregående verksamhetsår. Revisorerna ska senast den 31 juli till styrelsen och ordinarie årsmöte avge revisionsberättelse.

§ 8 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör jämte tre andra ledamöter och tre suppleanter. Förutom dessa ska föreningen välja tre revisorer och en valberedning bestående av tre personer. Styrelse, revisorer och valberedning väljs av ordinarie årsmöte för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte. Ordförande väljs för en tid av ett år, övriga styrelserepresentanter väljs för en tid av två år. För styrelsens beslutsmässighet krävs att minst fyra ledamöter är närvarande. Styrelsen, som sammanträder på ordförandens kallelse tillkommer: att pröva frågor om medlemskap i föreningen att tillvarata föreningens intresse enligt i stadgarna fastställda riktlinjer att avge yttranden över till föreningen hänskjutna ärenden att ordna föreningens möten samt att förbereda de ärenden som där ska förekomma till behandling

§9 Styrelsen har sitt säte inom den ort där kassören är bosatt.

§ 10 Ordinarie årsmöte hålls varje år på tid och plats, som styrelsen bestämmer. Extra årsmöte ska hållas då föreningens styrelse så beslutar eller då minst 1/5 av föreningens medlemmar för angivet ändamål så begär. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma: 1 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 3 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokoll 4 Bokslut, verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse 5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 6 Fråga om ersättning till styrelse och revisorer 7 Fastställande av budget 8 Bestämmande av årsavgift, arvoden samt traktamenten 9 Val av styrelse och revisorer 10 Val av valberedning (se valberedningens uppdragshandling) 11 Övriga av styrelsen eller andra till årsmötet väckta ärenden

§ 11 Vid årsmöte äger varje närvarande medlem en röst.

§ 12 Val sker öppet, såvida ej sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal avgör lotten. Omröstning i andra ärenden än val sker öppet. Vid lika röstetal gäller den mening mötesordföranden biträder.

§ 13 Senast tre veckor före ordinarie årsmöte utsändes kallelse och dagordning till föreningens medlemmar.

§ 14 Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av styrelsen eller enskild medlem. Förslag ska inkomma till styrelsen senast en månad före årsmötet, varefter styrelsen avlämnar yttrande. För godkännande av förslag till stadgeändring fordras att förslaget biträdes av minst 3/4 av de röstande. Förslag i andra frågor ska inkomma inom samma tid som angivits i första stycket. Årsmöte kan dock efter enhälligt beslut härom uppta senare anmält ärende till behandling.

§ 15 Fråga om föreningens upplösning ska väckas och behandlas såsom förslag till stadgeändring. För besluts giltighet fordras dock att det samma fattas på två årsmöten i följd.

§ 16 I händelse av föreningens upplösning ska dess tillgångar disponeras för ändamål överensstämmande med föreningens syften. Beslut härom fattas på årsmöte.

§17 Valberedningen – uppdragshandling Valberedningens uppdrag är att föreslå årsmötet intresserade och kompetenta kandidater till föreningens olika funktionärsposter. Därtill ska särskilt beaktas att föreningens medlemssammansättning avspeglas i funktionärsposterna. Således eftersträvas funktionärer, särskilt styrelsesammansättningen, med avseende på: – Geografisk spridning över hela landet. – Stora såväl som små förvaltningar/kommuner ska representeras. – Åldersmässig spridning. – God representation av såväl män som kvinnor. Kontinuitet och förnyelse ska prägla styrelsesammansättningen. Ordförande, sekreterare och kassör bör väljas vid olika tillfällen.

Detta avslutar stadgarna.

Riktlinjer för FSS kommunpris

FSS kommunpris – riktlinjer
1. Priset utdelas till organisation eller enskild person som är medlem i FSS. 2. Priset avser ny idé/innovation. 3. Idén/innovationen kan vara av olika karaktär – gestaltning, miljövård, effektivisering, PR, marknadsföring mm. inom park-, landskaps-, naturvårds- och trädgårdssektorn. 4. Såväl smått som stort kan ge pris. Enkla smarta lösningar som kan appliceras i många små organisationer är lika intressanta som mer omfattande projekt i de större. 5. Priset består av äran uttryckt i diplom och PR i massmedia. Ett pris utdelas under kongressen samt hedersomnämnande på föreningens hemsida. 6. Juryn består av föreningens styrelse. 7. Förslag kan inlämnas av resp. organisation – Detta har vi gjort bra! Även andra FSS medlemmar kan ge tips om lämpliga kandidater. 8. Tidplan – Vinter, inbjudan till tävlan. – Vår, styrelsen utvärderar och informerar massmedia. – Årsmötet, prisutdelning.

Dokumentation inlämnas av pristagaren för publicering på hemsidan.