Stadgar för fonden för projekt- och resestipendier

Stipendiet är avsett för projekt som är i linje med Föreningen Sveriges Stadsträdgårds-mästares målsättning och policy. Stipendiet kan sökas av föreningens medlemmar, studerande och forskare inom föreningens verksamhetsområde. Det kan även vara projekt som genomförs av styrelsen i linje med föreningens mål.

1. Till stipendiefonden skall föras sådana medel som styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare beslutar föra till lämpliga projekt utanför föreningens löpande årsverksamhet.

2. Fonden förvaltas av styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare. Styrelsens sammansättning regleras enligt föreningens stadgar.

3. Fondens medel skall förvaras på ett särskilt räntebärande bankkonto. Räkenskaperna skall föras skilda från Föreningen Sveriges Stadsträdgårds mästares övriga ekonomiska redogörelser.

4. Fondens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares revisorer. Revisionsberättelsen skall delgivas styrelsen senast två veckor före föreningens ordinarie årskongress då fondens förvaltning skall redovisas.

5. För uttag ur fonden fordras enhälligt styrelsebeslut. Uttaget får inte omfatta högre belopp än å fonden upplupen ränta för tidigare räkenskapsår.

6. Ansökan om stipendium sänds till styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare senast 1 april det år stipendiet är avsett att användas. Till ansökan skall bifogas motivering samt specificerad tidplan för stipendiets utnyttjande.

7. Stipendiat utses av styrelsen som också bestämmer stipendiets storlek.

8. Stipendiet utbetalas med högst hälften i förskott och återstoden sedan stipendiaten avlämnat en skriftlig berättelse eller redovisat utfört projekt. Berättelsen skall efter slutfört projekt inges till styrelsen. Stipendiaten skall också vara beredd att redovisa resultatet vid föreningens kongress eller liknande sammankomst. De har rätt att utan särskild ersättning till stipendiaten, publicera den helt eller delvis. Kan utsedd stipendiat inte använda sig av stipendiet inom avsedd tid skall eventuellt redan utbetalt belopp återställas föreningen.

9. Stipendiet utbetalas med högst hälften i förskott och återstoden sedan stipendiaten avlämnat en skriftlig berättelse eller redovisat utfört projekt. Berättelsen skall efter slutfört projekt inges till styrelsen. Stipendiaten skall också vara beredd att redovisa resultatet vid föreningens kongress eller liknande sammankomst. De har rätt att utan särskild ersättning till stipendiaten, publicera den helt eller delvis. Kan utsedd stipendiat inte använda sig av stipendiet inom avsedd tid skall eventuellt redan utbetalt belopp återställas föreningen.

10. Finns ingen lämplig sökande till stipendiet eller medger inte föreningens ekonomi utdelning av sådant är styrelsen inte skyldig att utse stipendiat.

11.  Ändring av stadgar skall ske genom beslut som fattas av årsmötet med 2/3 majoritet. Sådant ändringsförslag skall skriftligen inges till styrelsen senast 30 dagar före årskongress.

12. Beslut om fondens upplösning är ej giltigt med mindre än att beslutet fattats på två varandra följande årskongresser. Vid eventuell upplösning av fonden skall tillgångarna tillfalla Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare.

 Edit Ugrai            Carl Arnö
 Ordförande            Kassör